Kerkgeschiedenis van Urk en de polder

In het historisch onderzoek wordt geconstateerd dat de Urker kerkhistorie in meer dan één opzicht afwijkt van de landelijke (protestantse) kerkgeschiedenis. Zo ging Urk relatief laat over tot de Reformatie en kwam de Afscheiding met enige vertraging tot stand. Ook de Christelijke Gereformeerde Kerk ontstond later dan landelijk. Voor de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt gold hetzelfde. Het meest opvallende is, dat ruim na de Tweede Wereldoorlog, in de jaren zestig en zeventig, het aantal kerkgenootschappen op Urk aanmerkelijk toenam. Dit doet de vraag rijzen: zal de verbinding met het vaste land de reden zijn geweest dat zoveel nieuwe kerkgenootschappen op Urk ontstonden? En waarom trokken de kerken op Urk en in de drooggelegde Noordoostpolder gescheiden op?

Niet alleen op Urk

In de nieuwe rijk geïllustreerde publicatie van de Stichting Urker Uitgaven wordt vermeld dat ook in Emmeloord de kerkelijke schakeringen groot zijn. Sterker nog: Urk heeft de naam dat ze veel kerkgenootschappen hebben, maar Emmeloord wint het echter. Niet minder dan 18 kerkgenootschappen en geestelijke stromingen telt Emmeloord en minstens zoveel kerkgebouwen en -zalen. Wat het aantal kerkgebouwen betreft, wint Urk het. De 14 kerkgenootschappen en geestelijke stromingen komen in 21 kerkgebouwen ’s zondags bijeen.

Eén van de grootste zorgen die worden verwoord in deze publicatie is de kerkverlating, die volgens persoonlijk onderzoek in Emmeloord groter is dan op Urk. Maar ook hier houdt de groei van het aantal belijdende leden in de kerken geen gelijke tred meer met de groei van het inwoneraantal van Urk.

Biddende Urker vissers in het Kerkje aan de Zee. Een foto van de gebroeders Hofmeister uit het begin van de twintigste eeuw.

Klik op de cover om deze uitgave van Urcker Kronieken te lezen. Op die site is het nummer ook te downloaden. Om het werk van de Stichting Urker Uitgaven te steunen en te kunnen doorgaan met het publiceren van de Urcker Kronieken, vragen wij om € 2,- per gelezen uitgave over te maken op rekeningnummer NL 32 ABNA 0436429853 (t.n.v. Stichting Urker Uitgaven). Als u de stichting een warm hart toedraagt mag u uiteraard ook meer overmaken.

Redactie: Marret Kramer, Janna Willems, Mark Broch, Klaas Post.

Dit initiatief wordt ondersteund door: